Buapuengporn  Kodmit

Buapuengporn Kodmit

คณิต,วิทย์200 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สอนสนุกเน้นเข้าใจเด็กและเทคนิคจำ

ประวัติการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล

หัวข้อที่สอน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์