ขจีพรรณ ชินวงษ์

ขจีพรรณ ชินวงษ์

ภาษาจีน250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

นักศึกษาปริญญาตรี ศึกษาในประเทศจีนเป็นเวลากว่า 2 ปี

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ South China University of Technology ประเทศจีน ปี 2 ได้รับทุนการศึกษาครึ่งหนึ่งจากมหาลัย ศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนเป็นเวลากว่า 2 ปี HSK 5

หัวข้อที่สอน

ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน แกรมม่า ภาษาจีน - สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ในจีนได้