Yeri Park

Yeri Parkสอนพิเศษ/ติวชีววิทยา,วิทย์

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

1. เน้นติวเข้มข้อสอบเพื่อเพิ่มเกรดและสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2. เน้นติวเนื้อหาเข้มข้นเพื่อสอบแข่งขันหรือใช้ในการทำงาน

ประวัติการศึกษา

ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา) เกรด 4.00 ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) เกรด 3.00

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ชีววิทยา ม.ปลาย (ไทย/Inter) วิทย์ ม.ต้น (ไทย)