BankBioMed

BankBioMedสอนพิเศษ/ติวชีววิทยา

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

ท่องจำไม่ใช่ทางที่ถูกต้องสำหรับการเรียนชีววิทยาค่ะ ต้องเรียนแบบ “เข้าใจ” จะทำให้เราจำทุกอย่างได้หมดแบบไม่ต้องท่อง และต่อให้มีข้อสอบออกมาในแบบไหนน้องๆจะสามารถทำได้แน่นอนคาะ

ประวัติการศึกษา

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยศิลปากร -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อที่สอนออนไลน์

-ชีววิทยาสำหรับนักเรียนไทย (สอบ 9 วิชาสามัญหรือสอบแข่งขันอื่นๆ) -Biology for international student (SAT ll, BMAT, MCAT, A/AS level, AP) -สรีรวิทยามนุษย์ (สำหรับนักศึกษาแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัช และวิทยาศาสตร์) -ชีวเคมีทางการแพทย์ -ชีวเคมีทั่วไป