Adichai Somjai

Adichai Somjaiสอนพิเศษ/ติววิทย์,คณิต

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สบายๆชิว ร่าเริง สนุก ติวนักเรียนเข้า สาธิต มศว ประสานมิตร เข้าเทพศิรินทร์ กทม. เข้าเซนดอมินิก กทม.

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโทร สาขาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อที่สอนออนไลน์

วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.3 คณิตศาสตร์ ป.1-ม.3