ขวัญฤทัย ยี่สิ้น

ขวัญฤทัย ยี่สิ้น

วิทย์,ฟิสิกส์350 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สอนสนุก เข้าใจง่าย ละเอียด และเป็นกันเองกับผู้เรียน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

หัวข้อที่สอน

วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)