Witchapon Pontuethanagoon

Witchapon Pontuethanagoonสอนพิเศษ/ติวคณิต,ฟิสิกส์,เคมี,สังคม

249 บาท/ชม.2.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (IE), เข้าใจง่าย,สอนพื้นฐานความรู้วิชาการ, แนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา, สังคมจิตวิทยาเพื่อพัฒนาชีวิต

ประวัติการศึกษา

1) วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3) ภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 4) หลักสูตรนายทหารเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

หัวข้อที่สอนออนไลน์

คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์, เคมี,สังคมศึกษา, วิศวกรรมอุตสาหการ (กว.) เนื้อหาวิชา ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา,