Liu Ruoying

Liu Ruoyingสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน,Thai for Foreigners

350 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

🔔เรียนง่าย! สนุก! พูดได้เลย! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ครูให้ความสำคัญกับความเข้าใจของผู้เรียน โดยคอร์สออนไลน์ของเราเป็นการเรียนสดแบบตัวต่อตัวกับเหล่าซือ ❣️เหมาะสำหรับใครบ้าง❣️ > นักเรียที่ต้องการครูสอนการบ้านภาษาจีน > เด็กอายุ 6-12 ปี > เด็กมัธยม 13-18 ปี > ผู้ใหญ่ 18 ปีขึ้นไป 🌸 ครูสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin Chinese) ซึ่งเป็นภาษากลางหรือภาษาราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก และเป็นภาษาจีนที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยทำการเรียนการสอน 🌸ใช้อักษรจีนตัวย่อ (Simplified Chinese) ซึ่งเป็นอักษรทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ❣️ใช้ประสบการณ์และจิตวิทยาในการสอนภาษาจีนกลาง ออกแบบการสอนภาษาจีนตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 🔔เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามธรรมชาติของการเรียนภาษา 🔔 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานเล็กน้อย 🔔มีภาษาจีนที่ปรับให้เหมาะสำหรับผู้เรียนแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะ 🔔และมีการติดตามผล 🔔ปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้เรียน ผู้เรียนจึงรู้สึกสนุก ท้าทาย มั่นใจ ไม่รู้สึกว่าง่ายหรือยากเกินไป ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ประวัติการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน ม.บูรพา และBeijing Union University 北京联合大学

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ระบบPinyin YCT,HSK ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ Thai language for Foreigners