สุชาดา สมส่งกุล

สุชาดา สมส่งกุลสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

เหล่าซือนีนี่ สอนภาษาจีนที่โรงเรียนไทยคริสต์เตียนสะพานเหลือง มีประสบการณ์การสอนมา 6-7 ปี สอนระดับต้น กลาง ตั้งแต่ระดีบชั้นประถมศีกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงบทสนทนาในชีวิตประจำวัน และสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK - PAT 7.4 ......... เหล่าซือมีวิธีการสอน สอนให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน ไม่รู้สึกเครียด หรือยากจนเกินไป ...

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวืทยาลัยหอการค้าไทย GPA : 3.33 ระดับปรืญญาโท : สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ GPA : 3.87

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนระดับต้น กลาง สูงตั้งแต่ระดีบชั้นประถมศีกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงบทสนทนาในชีวิตประจำวัน และสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK - PAT 7.4