Kru Soop

Kru Soopสอนพิเศษ/ติวชีวะ,เคมี,ฟิสิกส์,โลกดาราศาสตร์

300 บาท/ชม.24.50 ชม.
(1)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

เรียนกับครูซุป บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียด ไม่กดดัน สอดแทรกเทคนิคการเรียน การทำข้อสอบ และการฝึกฝนทักษะให้เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการกับการใช้ชีวิต ด้วยประสบการณ์สอนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบมากว่า 6 ปี จึงสามารถให้คำแนะนำน้องได้ทั้งเรื่องเรียน พร้อมสอดแทรกทักษะการปรับตัวการใช้ชีวิตในวัยเรียนที่ใช้ต่อยอดจนถึงวัยทำงาน ซึมซับแนวคิดด้านบวกไปใช้ได้เต็มๆ

ประวัติการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เอกวิชาวิทยาศาสตร์

หัวข้อที่สอนออนไลน์

- ชีววิทยา เคมี โลกดาราศาสตร์ ม.1-6 - วิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยม - คณิตพื้นฐาน ประถม มัธยม - ติวสอบเข้า ม.1 ม.4 และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย - A-level ชีววิทยา , คณิตศาสตร์2 , วิทยาศาสตร์ประยุกต์