Julaluk Apairoon

Julaluk Apairoonสอนพิเศษ/ติวสังคม

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

การสอนเน้นเข้าใจ สรุปเนื้อหา วิเคราะห์ สอนสนุก เป็นกันเอง

ประวัติการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนสังคม - ไทย เน้นสรุปเนื้อหา ทำข้อสอบ Onet 9 วิชาสามัญ เตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 มีประสบการณ์สอน