Thanaris Olanlertarthorn

Thanaris Olanlertarthorn

ภาษาจีน300 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

เน้นการปูพื้นฐาน basic ของภาษาจีน และจะเพิ่มระดับความรู้ของศัพท์ไปเรื่อยๆจากการอ่านบทความตามระดับของนักเรียน แนวการสอนเน้น ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง และ เน้นผู้เรียนขยันที่จะถามหาความแตกต่างจากผู้สอน

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา จบจาก รร กุหลาบวิทยา มัธยมศึกษา จบจาก รร เทพศิรินทร์ (สาย วิทย์-คณิต) มหาลัย จบจาก มหาลัย Sun Yat zen (สาย business chinese 4 year ) ปัจุบัน ทำงานในบริษัท vivo thailand service (ในเครือ บริษัทจีน )

หัวข้อที่สอน

1.พื้นฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกธ์ 生母 ,韵母 ,声调 的基础 2.คำศัพท์ ต่างๆในชีวิตประจำวัน 日常生词运用 3.รูปแบบ Gramma 语法 4.ความแตกต่างของตัวศัพท์ 字的分辨 5.รูปแบบบทความ และ ฟัง พูด อ่าน เขียน 听 说 读 写 (文章)