ครูขวัญ (ขวัญศิริ ศิริมังคลา)

ครูขวัญ (ขวัญศิริ ศิริมังคลา)

คณิต EP250 บาท/ชม.0.00 ชม.

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2562 จบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาเดียวกันในปี2554 และ 2556 ตามลำดับ มีประสบการณ์สอนในสถาบันติวเตอร์กว่า 6 ปี

หัวข้อที่สอน

คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สามารถสอนได้ทุกหลักสูตร รวมถึงหลักสูตร English program หรือ International school