พี่หญิง

พี่หญิงสอนพิเศษ/ติวคณิต,แคลคูลัส,GAT

150 THB/hr0.00 hr

Introduction

สวีสดีค่ะ อยากเก่งคณิตไม่ยาก เพียงแค่ตั้งใจ และเรียนไปพร้อมกัน พี่ใจดี เป็นกันเอง สอนใจเย็นไม่เครียด มีเทคนิคในการสอนช่วยในการจดจำง่ายๆ สงสัยหรือมีปัญหาอะไรถามได้ไม่ปล่อยผ่านค่ะ

Education

ปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร • ได้รับทุนเรียนดีทุกภาคการศึกษา 2558-2560 • ได้รับทุนสนับสนุนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2558

Subject

• สอนวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น- มัธยมศึกษาตอนต้น • แคลคูลัส 1 • GAT เชื่อมโยง (สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้)